برگه اطلاعاتی“ تماس برای کودکان”

به وبسایت “تماس برای کودکان” نورت شور خوش آمدید. هدف از این وبسایت این است که اطلاعات تقویت خانواده، منابع و برنامه‌های موجود در نورت شور را در اختیار والدین و پرستاران کودکان بگذارد. نوار هدایتگر وبسایت “تماس برای کودکان” (واقع در سمت چپ صفحه) دارای فهرست کاملی به زبان انگلیسی است. برخی از سودمندترین برنامه‌های موجود برای والدینی که در سطح ای اس ال هستند در زیر آمده است.

انجمن چندفرهنگی نورت شور (North Shore Multicultural Society)

604-988-2931
www.nsms.ca

آموزش سکناگزینی و استقرار
ترجمه شفاهی و حمایت از مهاجران و پناهندگان
برنامه‌های آموزشی برای والدین و پرستاران کودک
کلاسهای زبان انگلیسی
اطلاعات و آموزش در باره‌ی آموزش و پرورش، نظام پزشکی و بهداشتی، مسکن، مسائل خانوادگی.

اداره بهداشت کوستال هلت ونکوور (Vancouver Coastal Health)
604-983-6700
www.vch.ca

حمایت از شیردهی مادران
برنامه‌ی کودک و نوجوان
مراقبتهای دندانی
درمانگاه شنوایی
ایمن‌سازی (واکسیناسیون)

برنامه‌هایی برای شرکت والدین و کودک بدون وقت قبلی
خدمات خانودگی نورت شور 604-988-5281
خدمات اجتماعی پارک گیت 604-983-6350
جایگاه خانوادگی وست ونکوور 604-925-7141
جان برایتویت 604-982-8300
برنامه‌های آغاز توانمند (StrongStart)
مدرسه ایگل هاربور، وست ونکوور 604-981-1380
مدرسه هالی برن، وست ونکوور 604-981-1220
مدرسه مونت رویال 604-903-3650
مدرسه نورگیت، نورت ونکوور 604-903-3680
مدرسه وست ویو، نورت ونکوور 604-903-3840
مدرسه ایست ویو، نورت ونکوور 604-903-3520
مدرسه لین ولی 604-903-3620
مدرسه لینمور 604-903-3590
دبیرستان سیمور 604-903-3760

برنامه‌های آموزشی و حمایتی برای والدین
خدمات خانوادگی نورت شور 604-988-5281
منابع اجتماعی نورت شور 604-985-7138
منابع و معرفینامه برای مهد کودک 604-985-7138

وبسایتهای حاوی اطلاعات برای والدین

آموزشهای آغازین
www.peopleforeducation.com
www.earlywords.info/materials.html
www.readingrockets.org/article/7833

سالهای مدرسه
www.peopleforeducation.com
www.readingrockets.org/article/7833

پرورش عمومی کودک
www.health.nsw.gov.au/mhcs/topics/Early_Childhood.html
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/earlychildhood/speechlanguage/brochure_preschool.aspx
www.health.nsw.gov.au/mhcs/topics/Early_Childhood.html
http://www.kidscount.com.au/website/default.asp